Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach

Wstęp do deklaracji

Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach zobowiązuje się zapewnić dostępności swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: www.bibliotekaryglice.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach (w skrócie: GBP)

Telefon; 14 6541-027

e-mail: gbp_ryglice@op.pl

Adres korespondencyjny: ul.ks.J. Wyrwy 2, 33-160 Ryglice

Data publikacji strony internetowej: 01.07.2017

Data ostatniej istotnej zmiany: 17.03.2021

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronie informacje, w postaci załączników lub artykułów, nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań biblioteki
  • Zamieszczone na stronie niektóre informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).
  • Zdjęcia opublikowane na stronie nie posiadają opisu alternatywnego,
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Aktualnie pracujemy nad zmianą strony i uzupełnieniem opisów

Ułatwienia na stronach

Strona podmiotowe posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2019-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Zegar
Telefon: 14 6543 224

e-mail: bp.zalasowa@op.pl

Procedura wnioskowo-skargowa

„Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.]
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Dostępność architektoniczna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryglicach

Pomieszczenie biblioteki mieści się na parterze, do którego  prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych z poręczą oraz  schodami z poręczą.

Pomieszczenia biblioteki mieszczą się na parterze i wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie.

Obok budynku znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonym jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych

Wejście na parterze budynku nie posiada progu.

Możliwość swobodnego poruszania się dzięki dużej przestrzeni i szerokiego korytarza.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Nie posiadamy dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zapewniamy pomoc bibliotekarza.

Zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób- oznakowane są drogi ewakuacyjnych (wizualnie), a pracownicy przechodzą szkolenia i instrukcje w zakresie osób funkcyjnych z zakresu p.poż. i zasad postępowania na wypadek ewakuacji

Dostępność architektoniczna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryglicach Filia w Zalasowej

Pomieszczenie biblioteki mieści się na pierwszym piętrze budynku, wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie. Wejście do budynku i do biblioteki posiada minimalne progi, brak windy.

Możliwość swobodnego poruszania się dzięki dużej przestrzeni i szerokiego korytarza.

Obok budynku znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku  i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,

Zapewniamy pomoc bibliotekarza.

Zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób- oznaczenia drogi ewakuacyjnych (wizualnie), pracownicy przechodzą szkolenia i instrukcje w zakresie osób funkcyjnych z zakresu p.poż. i zasad postępowania na wypadek ewakuacji

 

Dostępność architektoniczna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryglicach w Lubczy

Pomieszczenie biblioteki mieści się na II piętrze budynku. Wszystkie pomieszczenia biblioteki mieszczą  się na jednym poziomie, brak windy.

Aby dojść do biblioteki, należy wejść na schody, prowadzące na II piętro. Wejścia do korytarzy i pomieszczeń biblioteki posiadają minimalne progi.

Obok budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych

Możliwość swobodnego poruszania się w budynku  dzięki dużej przestrzeni i szerokiego korytarza.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Nie posiadamy dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zapewniamy pomoc bibliotekarza.

Zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób- oznaczenia drogi ewakuacyjnych (wizualnie), pracownicy przechodzą szkolenia i instrukcje w zakresie osób funkcyjnych z zakresu p.poż i zasad postępowania na wypadek ewakuacji

 

Informacje o dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach, ul. ks. J. Wyrwy 2, 33-160 Ryglice, zlokalizowana jest w budynku „szkoły”, posiada osobne wejście  oraz  napis na froncie budynku od strony wschodniej, tam, gdzie się znajduje parking. Na zewnętrznych drzwiach wejściowych budynku znajduje się: logo, napis i informacja o godzinach otwarcia biblioteki. Nie zapewniamy informacji dotykowej i głosowej dotyczącej rozkładu pomieszczeń. Zapewniamy informację na temat rozkładu pomieszczeń i księgozbioru w bibliotece  (informacje wizualnie – tabliczki, oznaczenia na regałach) oraz głosowe (pracownik).

Będzie możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu za pomocą poczty elektronicznej- w terminie powyżej 3 dni roboczych.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach Filia w Zalasowej, ul. Kościelna 3, 33-159 Zalasowa, zlokalizowana jest w budynku, do którego prowadzi jedno wejście. Na froncie budynku od strony północnej znajduje się napis, zlokalizowany jest tam też parking. Na drzwiach wejściowych do budynku znajduje się: logo, napis i informacja o godzinach otwarcia biblioteki.  Następnie po wejściu na korytarz znajduje się oznakowanie ( strzałki kierunkowe do biblioteki) kierujące na I piętro schodami do drzwi, na których również zamieszczone są: logo, napis i informacja o godzinach otwarcia biblioteki. Nie zapewniamy informacji dotykowej i głosowej dotyczącej rozkładu pomieszczeń. Zapewniamy informacje na temat rozkładu pomieszczeń/księgozbioru w bibliotece  (informacje wizualnie – tabliczki, oznaczenia na regałach) oraz głosowe (pracownik).

Będzie możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu za pomocą poczty elektronicznej- w terminie powyżej 3 dni roboczych..

Zapewniamy  komunikację z Biblioteką po uprzednim kontakcie: telefonicznym, e-mailowym, za pomocą dzwonka- nastąpi poprzez zejście pracownika do klienta  w korytarzu na parterze.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach Filia w Lubczy, 33-162 Lubcza 460,zlokalizowana jest w budynku wielofunkcyjnym pn. „Perła Lubczy”, do którego prowadzi kilka wejść. Do biblioteki prowadzi wejście od południa, na którym znajduje się: logo, napis i informacja o godzinach otwarcia biblioteki.  Następnie po wejściu na korytarz znajduje się oznakowanie (strzałki kierunkowe do biblioteki) kierujące na II piętro schodami do drzwi,  na których również zamieszczone są: logo, napis i informacja o godzinach otwarcia biblioteki. Nie zapewniamy informacji dotykowej i głosowej dotyczącej rozkładu pomieszczeń. Zapewniamy informacje na temat rozkładu pomieszczeń/księgozbioru w bibliotece  (informacje wizualnie – tabliczki, oznaczenia na regałach) oraz głosowe (pracownik).

Będzie możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu za pomocą poczty elektronicznej- w terminie powyżej 3 dni roboczych.

Zapewniamy  komunikację z Biblioteką po uprzednim kontakcie: telefonicznym, e-mailowym, za pomocą dzwonka- nastąpi poprzez zejście pracownika do klienta  w korytarzu na parterze.

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast