Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla Biuletynu Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach

Wstęp do deklaracji

Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach zobowiązuje się zapewnić dostępności swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/gbpryglice

Dane teleadresowe jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach (w skrócie: GBP)

Telefon; 14 6541-027

e-mail: gbp_ryglice@op.pl

Adres korespondencyjny: ul.ks.J. Wyrwy 2, 33-160 Ryglice

Data publikacji strony internetowej: 23.07.2014

Data ostatniej istotnej zmiany: 17.03.2021

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronie głównej Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej informacje, w postaci załączników lub artykułów, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP, niektóre informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej)

Ułatwienia na stronach podmiotowych BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2019-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Urzędu Miejskiego w Ryglicach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Zegar
Telefon: 14 6543 224

e-mail: bp.zalasowa@op.pl

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryglicach

Pomieszczenie biblioteki mieści się na parterze, do którego  prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych z poręczą oraz  schodami z poręczą.

Pomieszczenia biblioteki mieszczą się na parterze i wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie.

Obok budynku znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonym jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych

Wejście na parterze budynku nie posiada progu.

Możliwość swobodnego poruszania się dzięki dużej przestrzeni i szerokiego korytarza.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Nie posiadamy dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zapewniamy pomoc bibliotekarza.

Zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób- oznakowane są drogi ewakuacyjnych (wizualnie), a pracownicy przechodzą szkolenia i instrukcje w zakresie osób funkcyjnych z zakresu p. poż. i zasad postępowania na wypadek ewakuacji

Dostępność architektoniczna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryglicach Filia w Zalasowej

Pomieszczenie biblioteki mieści się na pierwszym piętrze budynku, wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie. Wejście do budynku i do biblioteki posiada minimalne progi, brak windy.

Możliwość swobodnego poruszania się dzięki dużej przestrzeni i szerokiego korytarza.

Obok budynku znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku  i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,

Zapewniamy pomoc bibliotekarza.

Zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób- oznaczenia drogi ewakuacyjnych (wizualnie), pracownicy przechodzą szkolenia i instrukcje w zakresie osób funkcyjnych z zakresu p. poż. i zasad postępowania na wypadek ewakuacji

Dostępność architektoniczna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryglicach w Lubczy

Pomieszczenie biblioteki mieści się na II piętrze budynku. Wszystkie pomieszczenia biblioteki mieszczą  się na jednym poziomie, brak windy.

Aby dojść do biblioteki, należy wejść na schody, prowadzące na II piętro. Wejścia do korytarzy i pomieszczeń biblioteki posiadają minimalne progi.

Obok budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych

Możliwość swobodnego poruszania się w budynku  dzięki dużej przestrzeni i szerokiego korytarza.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Nie posiadamy dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zapewniamy pomoc bibliotekarza.

Zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób- oznaczenia drogi ewakuacyjnych (wizualnie), pracownicy przechodzą szkolenia i instrukcje w zakresie osób funkcyjnych z zakresu p. poż. i zasad postępowania na wypadek ewakuacji

 

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast