Walory Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki – ZPKWM w Joninach

   

 

 

 

Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w  Ryglicach  w dniu 14 marca 2018 roku do Szkoły Podstawowej w Joninach przybyła pracownica Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – Pani Patrycja Łabuz-Walczak. Pragnę nadmienić, że pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego już od wielu lat prowadzą działalność edukacyjną, skierowaną do uczniów wszystkich typów szkół w różnym wieku, a także do osób dorosłych, aby wyzwolić wśród nich właściwe postawy wobec przyrody. Takie właśnie drugie spotkanie edukacyjne pt. „Walory Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki” odbyło się w Szkole Podstawowej w Joninach. Grupa II czyli dzieci od klasy IV – VII wzięły udział w tym spotkaniu,  które zaczęło się o godzinie dziesiątej i trwało do godziny jedenastej. W spotkaniu uczestniczyło 43 dzieci i 3 osoby dorosłe (razem 46 osób).

Spotkanie dotyczyło Parków Krajobrazowych Pasma Brzanki. Pani Patrycja rozpoczęła spotkanie   od  informacji co to są Parki Narodowe i Krajobrazowe oraz o formach ochrony przyrody w Polsce. Na terenie Małopolski mamy 6 Parków Narodowych i 11 Parków Krajobrazowych. Parki Krajobrazowe to obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Park Krajobrazowy Pasma Brzanki został utworzony w 1995 roku i obejmuje obszar 15,278,23 ha, obejmuje teren gmin Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Tuchów i Szerzyny – woj. małopolskie oraz Brzyska, Skołyszyn, Jodłowa – woj. podkarpackie – parki te podlegają samorządowi wojewódzkiemu. Przyrodę naszego regionu najlepiej poznawać podążając licznymi na Pogórzu i Powiślu szlakami pieszymi, rowerowymi i konnymi. O atrakcyjności tego terenu oraz o znacznych walorach turystycznych decyduje interesująca budowa geologiczna, niezwykle urozmaicona rzeźba terenu, liczne malownicze przełomy rzek i potoków (m. in. Paleśnianki, Rudzanki, Jastrzębianki), występowanie cennych, naturalnych zbiorowisk roślinnych, wielu rzadkich gatunków roślin, bogatej fauny, licznych źródeł wód mineralnych, a przy tym wysoki stopień czystości środowiska naturalnego.  Uczestnicy spotkania zapoznali się z położeniem parków, z istniejącymi na terenie parku: rezerwatami przyrody, obszarami natura 2000, porastającymi park zespołami roślinnymi oraz fauną i florą. Pani Patrycja ukazała właściwe postawy wobec przyrody oraz uwrażliwiła na główne przyczyny degradacji środowiska.

W Parkach Narodowych pobierane są opłaty za wstęp, a podlegają one Ministerstwu Środowiska. Nie wolno w nich zbierać żadnych roślin, grzybów i owoców leśnych, nie można także polować. Natomiast przy wstępie do Parków Krajobrazowych nie trzeba nic płacić, można także zbierać grzyby, jagody, owoce leśne. W lasach tych drzewa są wycinane na papier, meble itp. panuje także swobodna gospodarka łowiecka (można polować) zachowując pewne zasady, można także łowić ryby (ale tylko dla siebie).

Młodzież dowiedziała się wielu ciekawych rzeczy o przyrodzie, która nas otacza. Zebrani na sali pięknie podziękowali przybyłym gościom i wrócili na lekcje. Serdecznie dziękuję Pani Patrycji Łabuz pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego za ciekawy wykład i prezentację multimedialną, a także za miłą i owocną współpracę. Dziękuję ponadto wszystkim dzieciom i paniom za udział w spotkaniu.

Print Friendly, PDF & Email
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast