„Zarys dziejów Biblioteki Publicznej w Zalasowej” dr Jana Hebdy

Czas jesienno-zimowy w bibliotece upłynął po znakiem działalności wydawniczej. Udało się zrealizować dwa projekty: jeden dawno przekładany, a drugi niespodziewany.

Pierwszy z nich dotyczy wydania przez Gminna Bibliotekę Publiczną w Ryglicach szkicu historycznego autorstwa dr Jana Hebdy pt. „Zarys dziejów Biblioteki Publicznej w Zalasowej”. Myśl powstania publikacji zrodziła się na jeszcze w 2016 roku z okazji zbliżającego się 60-lecia Biblioteki Publicznej w Zalasowej przypadającego w roku 2017. Dr Jan Hebda,  zgodził się napisać broszurę upamiętniającą dzieje zalasowskiego bibliotekarstwa. Zalasowianin z urodzenia, opisuje w tej niewielkiej, bo ponad sześćdziesięciostronicowej broszurce czasy, które można by nazwać prehistorią zalasowskiego bibliotekarstwa, aż po współczesność. Kreśli również  tło historyczno-społeczne, które pozwoliło się narodzić potrzebie stworzenia w Zalasowej takiej instytucji kultury, jaką jest biblioteka. Wraz z autorem śledzimy losy zalasowkiej placówki, z wszystkimi jej perturbacjami administracyjno – lokalowymi, poprzez zmiany personale, aż po stan dzisiejszy, w którym pozycja Biblioteki w lokalnej społeczności jest mocno ugruntowana.

Pozycja oprócz wstępu zawiera trzy rozdziały. Pierwszy zawiera opis procesu, jaki musiał zajść, by w ogóle można było mówić o potrzebie powstania biblioteki, czyli likwidacja analfabetyzmu. Pierwszeństwo w tym procesie miała instytucja szkoły, a potem gminy. Wcześniej powstały Kasa Reiffeisena,  Kółko Rolnicze oraz OSP. Jak się okazuje pierwsza czytelnia  Towarzystwa Szkoły Ludowej powstała w Zalasowej w 1911 r. i to ten rok należałoby uznać za początek rozpowszechniania czytelnictwa w Zalasowej. Natomiast rok 1957 to rok udokumentowanego w źródłach powstania Biblioteki Gromadzkiej w Zalasowej.

Drugi rozdział o tytule „Od reaktywowania biblioteki do nowej siedziby”  opisuje lata 1957 do 1974, kiedy to nastąpiła zmiana nie tylko siedziby, ale i personalna. Na stanowisku bibliotekarza Henryka Rakoczego zastąpiła Zofia Papuga. 

Trzeci rozdział „Na prostej drodze” dotyczy działalności biblioteki w latach 1974 do 2008, m.in. szerokiej współpracy z Klubem Międzynarodowej Prasy i Książki.

Książka dostępna w naszych placówkach.

M. Zegar

Print Friendly, PDF & Email

Keyboard Shortcuts

g then h → home Go to front page
g then l → login Go to login page
g then d → dashboard Go to admin dashboard
g then c → comment Go to comment edit page
g then t → themes Go to themes page
g then p → plugins Go to plugins page
g then u → users Go to users page
g then s → settings Go to settings page
? → help Toggle the help area
/ → search Focus the search box
d → debug Toggle the debug bar
r → reload Reload the current page
e → edit Edit current post
p then a → post all All post listing
p then n → post new Create new post
Shift + p then a → page all All page listing
Shift + p then n → page new Create new page
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast