Podstawowe informacje

Gminna Biblioteka w Ryglicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bibliotekaryglice.pl

Nazwa podmiotu publicznego:

Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach (w skrócie: GBP)

Adres strony internetowej:

www.bibliotekaryglice.pl

Data publikacji strony internetowej:

2017-07-01 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

28.03.2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej:

Strona podmiotowa GBP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości
 • sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków
 • niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych
 • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków

Ułatwienia na stronie

Strona podmiotowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • opis alternatywny zdjęć
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie
 • mapa strony

Deklarację sporządzono dnia: 23-09-2019 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Sekcja z danymi kontaktowymi:


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Monika Zegar. Kontaktować można się, dzwoniąc na numer telefonu 14 654 32 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności:

Monika Zegar

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej:


bp.zalasowa@op.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej:

(+48) 14 654 32 24

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić  do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego  wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy, wnoszący może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje o dostępności architektonicznej:

Gminna Biblioteka Publiczna Ryglice

Pomieszczenie biblioteki mieści się na parterze, do którego  prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych z poręczą oraz  schodami z poręczą. Pomieszczenia biblioteki mieszczą się na parterze i wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie. Obok budynku znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonym jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Wejście na parterze budynku nie posiada progu. Możliwość swobodnego poruszania się dzięki dużej przestrzeni i szerokiego korytarza. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie posiadamy dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych. Zapewniamy pomoc bibliotekarza. Zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób- oznakowane są drogi ewakuacyjnych (wizualnie), a pracownicy przechodzą szkolenia i instrukcje w zakresie osób funkcyjnych z zakresu p. poż. i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Filia Zalasowa

Pomieszczenie biblioteki mieści się na pierwszym piętrze budynku, wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie. Wejście do budynku i do biblioteki posiada minimalne progi, brak windy. Możliwość swobodnego poruszania się dzięki dużej przestrzeni i szerokiego korytarza. Obok budynku znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Do budynku  i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie posiadamy dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych. Zapewniamy pomoc bibliotekarza. Zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób- oznaczenia drogi ewakuacyjnych (wizualnie), pracownicy przechodzą szkolenia i instrukcje w zakresie osób funkcyjnych z zakresu p. poż. i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Filia Lubcza

Pomieszczenie biblioteki mieści się na II piętrze budynku. Wszystkie pomieszczenia biblioteki mieszczą  się na jednym poziomie, brak windy. Aby dojść do biblioteki, należy wejść na schody, prowadzące na II piętro. Wejścia do korytarzy i pomieszczeń biblioteki posiadają minimalne progi. Obok budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Możliwość swobodnego poruszania się w budynku  dzięki dużej przestrzeni i szerokiego korytarza. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie posiadamy dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych. Zapewniamy pomoc bibliotekarza. Zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób- oznaczenia drogi ewakuacyjnych (wizualnie), pracownicy przechodzą szkolenia i instrukcje w zakresie osób funkcyjnych z zakresu p.poż. i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Informacje o dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach, ul. ks. J. Wyrwy 2, 33-160 Ryglice, zlokalizowana jest w budynku „szkoły”, posiada osobne wejście  oraz  napis na froncie budynku od strony wschodniej, tam, gdzie się znajduje parking. Na zewnętrznych drzwiach wejściowych budynku znajduje się: logo, napis i informacja o godzinach otwarcia biblioteki. Nie zapewniamy informacji dotykowej i głosowej dotyczącej rozkładu pomieszczeń. Zapewniamy informację na temat rozkładu pomieszczeń i księgozbioru w bibliotece  (informacje wizualnie – tabliczki, oznaczenia na regałach) oraz głosowe (pracownik). Będzie możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu za pomocą poczty elektronicznej — w terminie powyżej 3 dni roboczych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach Filia w Zalasowej, ul. Kościelna 3, 33-159 Zalasowa, zlokalizowana jest w budynku, do którego prowadzi jedno wejście. Na froncie budynku od strony północnej znajduje się napis, zlokalizowany jest tam też parking. Na drzwiach wejściowych do budynku znajduje się: logo, napis i informacja o godzinach otwarcia biblioteki.  Następnie po wejściu na korytarz znajduje się oznakowanie (strzałki kierunkowe do biblioteki) kierujące na I piętro schodami do drzwi, na których również zamieszczone są: logo, napis i informacja o godzinach otwarcia biblioteki. Nie zapewniamy informacji dotykowej i głosowej dotyczącej rozkładu pomieszczeń. Zapewniamy informacje na temat rozkładu pomieszczeń/księgozbioru w bibliotece  (informacje wizualnie – tabliczki, oznaczenia na regałach) oraz głosowe (pracownik). Będzie możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu za pomocą poczty elektronicznej- w terminie powyżej 3 dni roboczych. Zapewniamy  komunikację z Biblioteką po uprzednim kontakcie: telefonicznym, e-mailowym, za pomocą dzwonka (videodomofon) – nastąpi poprzez zejście pracownika do klienta  w korytarzu na parterze.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach Filia w Lubczy, 33-162 Lubcza 460, zlokalizowana jest w budynku wielofunkcyjnym pn. „Perła Lubczy”, do którego prowadzi kilka wejść. Do biblioteki prowadzi wejście od południa, na którym znajduje się: logo, napis i informacja o godzinach otwarcia biblioteki.  Następnie po wejściu na korytarz znajduje się oznakowanie (strzałki kierunkowe do biblioteki) kierujące na II piętro schodami do drzwi,  na których również zamieszczone są: logo, napis i informacja o godzinach otwarcia biblioteki. Nie zapewniamy informacji dotykowej i głosowej dotyczącej rozkładu pomieszczeń. Zapewniamy informacje na temat rozkładu pomieszczeń/księgozbioru w bibliotece  (informacje wizualnie – tabliczki, oznaczenia na regałach) oraz głosowe (pracownik). Będzie możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu za pomocą poczty elektronicznej- w terminie powyżej 3 dni roboczych. Zapewniamy  komunikację z Biblioteką po uprzednim kontakcie: telefonicznym, e-mailowym, za pomocą dzwonka (videodomofon) – nastąpi poprzez zejście pracownika do klienta w korytarzu na parterze.