Regulamin korzystania ze zbiorów i usług w GBP Ryglice

 

Paragraf 1

Znaczenie pojęć zastosowanych w Regulaminie

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z materiałów bibliotecznych i usług.
Ilekroć w Regulaminie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach  jest mowa o:

 1. Bibliotece– należy przez to rozumieć: Gminną Bibliotekę Publiczną w Ryglicach i jej Filie  w Lubczy i Zalasowej.
 2. Kierowniku – należy przez to rozumieć: Kierownika Gminnej Biblioteki Publiczne w Ryglicach
 3. Materiałach bibliotecznych – należy przez to rozumieć zbiory biblioteczne- księgozbiory i zbiory specjalne.
 4. Użytkowniku– należy rozumieć przez to osobę fizyczną (dorośli, młodzież i dzieci) będącą obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemca posiadającego stały lub tymczasowy adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, korzystającą/korzystającego z Biblioteki.
 5. Karcie Zobowiązania– należy rozumieć przez to dokument zawierający:
  • nazwisko, imię, kategorię zawodową, datę urodzenia, adres zameldowania/korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • oświadczenie Użytkownika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego postanowień,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych wskazanych przez Użytkownika w Karcie Zobowiązania w celu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki,
  • dane rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku Użytkowników niepełnoletnich lub niepełnosprawnych.
 6. Prolongacie– należy rozumieć przez to przesuniecie terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów należących do Biblioteki.
 7. Przetrzymaniu– należy rozumieć przez to niezwrócenie przez Użytkownika wypożyczonych uprzednio zbiorów w terminie określonym przepisami niniejszego Regulaminu.
 8. Księgozbiorze podręcznym– rozumie się przez to celowo dobraną i wydzieloną w Czytelni część zbiorów, składającą się głównie z wydawnictw informacyjnych, udostępnianych na miejscu.

Paragraf 2

Postanowienia ogólne

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury i działa na zasadach ustalonych w Statucie.
 2. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne z wyjątkiem opłat pobieranych za:
  • wysłane monity i wezwania w sprawach dotyczących nieterminowego zwrotu wypożyczonych zbiorów,
  • uszkodzenie, zniszczenie lub zgubienie zbiorów,
  • usługi reprograficzne,
  • sprowadzenie zbiorów z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (koszty przesyłki pocztowej),
  • kserokopie wykonane w innych bibliotekach i przesłane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
 3. Wszelkie usługi płatne są pobierane zgodnie z cennikiem zatwierdzonym odrębnym zarządzeniem Kierownika.
 4. Aby zostać Użytkownikiem materiałów bibliotecznych i usług Biblioteki osoba zobowiązana jest do :
  • okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  • podpisania Karty Zobowiązania  zawierającej prawidłowe dane, oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i zasadami ochrony danych osobowych,
  • w przypadku osób niepełnoletnich Kartę Zobowiązania podpisuje rodzic lub opiekun prawny, który również ponosi odpowiedzialność za niepełnoletniego Użytkownika,
  • podanie numeru telefonu oraz adresu mailowego nie jest obligatoryjne, ale ułatwi kontakt i umożliwi korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 5. Biblioteka oferuje usługę zdalnego zapisu, który uprawnia do korzystania z usług rezerwacji i zamówień. Wypożyczenie materiałów może nastąpić dopiero po wypełnieniu i podpisaniu Karty Zobowiązania w Bibliotece.
 6. Od 1 stycznia każdego roku następuje bezpłatne wznowienie zapisu Użytkownika do Biblioteki.
 7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za treść udostępnianych zbiorów bibliotecznych, gazet i czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych.
 9. Zasady uczestniczenia w imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Bibliotekę są uregulowane odrębnie w Regulaminie imprez.
 10. Pracowników Biblioteki obowiązuje zakaz udzielania osobom trzecim informacji o stanie konta czytelniczego i o danych osobowych Użytkowników.
 11. W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających.
 12. W czasie, gdy w domu Użytkownika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z ofert Biblioteki na jej terenie, korzystanie z Biblioteki w czasie epidemii ustalane jest odrębnym zarządzeniem Kierownika.
 13. Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszający powszechnie obowiązujące normy zachowania, może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z materiałów bibliotecznych i usług Biblioteki.
 14. Kierownik ma prawo zamknąć lub ograniczyć godziny pracy Biblioteki z powodu awarii, remontu, inwentaryzacji zbiorów lub z innych ważnych przyczyn, a informacja w takich przypadkach podawana jest do wiadomości we właściwej siedzibie oraz na stronie internetowej Biblioteki.
 15. Bieżące komunikaty adresowane do Użytkowników umieszczane są na stronie internetowej Biblioteki oraz w Bibliotece.
 16. Korzystający z Biblioteki są zobowiązani postępować w razie sytuacji awaryjnych zgodnie z poleceniami wydawanymi przez bibliotekarza.

Paragraf 3

Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem na Karcie Zobowiązania jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem Biblioteki oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych Użytkownika.
 2. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Bibliotekę o wszelkich zmianach dotyczących danych osobowych
 3. Celem zbierania danych osobowych jest:
  • umożliwienie Użytkownikom korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki,
  • umożliwienie pobierania przewidzianych Regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zagubienie zbiorów
  • prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo zapoznać się z Klauzulą Informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dostępną u pracowników Biblioteki oraz na stronach internetowych Biblioteki.

Paragraf 4

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik Biblioteki ma prawo do:
  • wypożyczania na zewnątrz zbiorów do tego przeznaczonych,
  • korzystania ze zbiorów udostępnianych na miejscu,
  • korzystania z komputerów oraz innych urządzeń /tabletów, drukarek, skanerów, korzystania z WiFi/
 2. Konto Użytkownika nieaktywnego przez 5 lat zostanie usunięte z bazy Użytkowników, pod warunkiem, że Użytkownik zwrócił wszystkie wypożyczone zbiory i nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.
 3. W przypadku nierozliczenia się Użytkownika ze zobowiązań wobec Biblioteki, jego konto może zostać zablokowane do czasu uregulowania wszystkich należności; blokada konta Użytkownika może nastąpić w momencie, kiedy łączna wysokość kar za przetrzymanie zbiorów osiągnie 50 zł (słownie: pięćdziesiąt 00/100)
 4. Biblioteka zastrzega sobie prawo pobierania kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne:
  • od Użytkowników spoza Gminy Ryglice w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 00/100)
  • za wyjątkowo wartościowe materiały w wysokości równowartości wypożyczanych zbiorów.
 5. Wypłata kaucji następuje na żądanie Użytkownika.
 6. Podstawą wypłaty kaucji jest zwrot wypożyczonych materiałów i oryginalnego druku wpłaty oraz uregulowanie wszystkich należności wobec Biblioteki.
 7. Po upływie 3 lat od zaprzestania korzystania z Biblioteki, nieodebrana kaucja jest zaliczana do przychodów Biblioteki.
 8. W przypadku sytuacji zagrażającej życie należy słuchać poleceń bibliotekarza.

 

Paragraf 5

Zasady korzystania z Wypożyczalni

 1. Prawo do wypożyczania zbiorów na zewnątrz mają wszyscy, którzy zapisali się do Biblioteki, zapoznali z Regulaminem korzystania z usług Biblioteki, podpisali Kartę Zobowiązania i posiadają aktualną kartę biblioteczną.
 2. Użytkownik może wypożyczyć jednorazowo maksymalnie: 15 książek; 20 szt. gazet/czasopism; 5 audiobooków; 1szt. „Czytaka”.
 3. Prowadzone są zeszyty: odwiedzin i wypożyczeń gazet; audiobooków; Czytaków.
 4. Bibliotekarz może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę wypożyczanych jednorazowo książek/gazet i audiobooków.
 5. Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczanych jednorazowo lektur szkolnych, jeśli w danym momencie istnieje duże zapotrzebowanie na wypożyczane tytuły.
 6. Warunkiem wypożyczenia kolejnych zbiorów jest terminowy zwrot wcześniej wypożyczonych.
 7. Zbiory wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni. Biblioteka nie ma obowiązku powiadamiania Użytkownika o upływającym terminie zwrotu książki/audiobooka. Tylko Użytkownicy, którzy podali aktualny e-maila, otrzymają automatycznie informacje z systemu bibliotecznego o terminie zwrotu książki/audiobooka.
 8. Bibliotekarz może skrócić okres wypożyczenia lub żądać zwrotu każdego wypożyczonego materiału przed terminem określonym w niniejszym Regulaminie, jeżeli jest to materiał szczególnie poszukiwany przez innych Użytkowników.
 9. Wypożyczenie jednego tytułu można prolongować zdalnie dwukrotnie. Po upływie tego okresu książkę należy zwrócić lub prolongaty dokona bibliotekarz.
 10. Prolongata nie jest udzielana:
  • gdy Użytkownik nie zwrócił w terminie innych wypożyczonych zbiorów,
  • gdy Użytkownik ma nieuregulowane inne zobowiązania wobec Biblioteki,
  • w przypadku gdy jest zapotrzebowanie na daną pozycję ze strony innych Użytkowników.
 11. Prolongaty należy dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu wypożyczonych materiałów osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub samodzielnie po zalogowaniu się do katalogu OPAC.
 12. Biblioteka umożliwia zamówienia i rezerwację materiałów bibliotecznych. Zamówienia i rezerwacje można zgłosić osobiście, telefonicznie, drogą mailową lub poprzez logowanie się do katalogu OPAC.
 13. Zarezerwowane materiały należy odebrać w terminie 5 dni od dnia przekazania przez Bibliotekę informacji o możliwości odbioru. Po upływie terminu odbioru zamówione materiały mogą zostać udostępnione innym Użytkownikom.
 14. Biblioteka za pośrednictwem systemu bibliotecznego powiadomi o zrealizowanym zamówieniu lub likwidacji zamówienia tylko w przypadku, gdy Użytkownik udostępnił swój prawidłowy adres e-mail.
 15. Udostępnianie odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących, tzw. „Czytaków” określone są w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Biblioteki.

 

Paragraf 6

Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książek

 1. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych zbiorów, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych odpowiada Użytkownik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki/audiobooka i stopnia ich uszkodzenia.
 3. Użytkownik może za zgodą bibliotekarza dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej inną książkę/audiobook nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
 4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia części dzieła wielotomowego Użytkownik zwraca wartość całego kompletu.
 5. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Użytkowników niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. Kara za niszczenie kodu kresowego, znajdującego się na obwolucie książki/ audiobooka wynosi 2 zł ( słownie: dwa złote 00/100).
 7. W razie niezwrócenia zbiorów w wyznaczonym terminie, za każdy dzień zwłoki naliczana jest kara w wysokości 0,05 zł ( słownie: pięć groszy), za każdy wypożyczony egzemplarz.
 8. Za przetrzymanie „Czytaka” za każde zakończone 30 dni po terminie zwrotu naliczana jest kara w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote).
 9. Użytkownik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia/monity w sprawie zwrotu zbiorów, pokrywa ich koszty. Koszt wysłania upomnienia ponosi Użytkownik zgodnie z aktualnymi cenami.
 10. Naliczone kary i opłaty mogą być rozliczane gotówką poprzez wpłatę na kwitariusz dochodowy lub przelewem na konto Biblioteki.
 11. Biblioteka zastrzega sobie prawo dochodzenia swoich praw na drodze sądowej lub za pośrednictwem firmy windykacyjnej w sytuacji niezwrócenia przez Użytkownika wypożyczonych zbiorów i nieuregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

 

Paragraf 7

Korzystanie z Czytelni

 1. Czytelnia jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy Biblioteki.
 2. Zamiar korzystania z Czytelni odnotowuje bibliotekarz w zeszycie odwiedzin w Czytelni.
 3. Wnoszone do Czytelni materiały własne należy zgłosić u Bibliotekarza.
 4. Liczbę jednorazowo udostępnionych prezencyjnie materiałów ustala bibliotekarz w zależności od ich formatu oraz poczytności.
 5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wypożyczenia na zewnątrz materiałów bibliotecznych znajdujących się w Czytelni. O ilości książek i terminie ich zwrotu decyduje bibliotekarz.

 

Paragraf 8

Korzystanie z  Czytelni Internetowej

 1. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy Biblioteki, a Użytkownik zamierzający korzystać z Czytelni Internetowej, jest zobowiązany poinformować o tym fakcie bibliotekarza.
 2. Zamiar korzystania z Czytelni odnotowuje bibliotekarz w zeszycie odwiedzin w Czytelni Internetowej.
 3. W Czytelni Internetowej można skorzystać z terminala Regulamin korzystania zamieszczony jest na stronie internetowej Biblioteki.
 4. Użytkownik korzystający z Czytelni Internetowej,  nie musi być zapisany do Biblioteki, ale może korzystać z komputera  lub swojego sprzętu za zgodą bibliotekarza.
 5. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 6. Indywidualna sesja Użytkownika nie może trwać dłużej niż dwie godziny, a w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może skrócić lub wydłużyć ten czas.
 7. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować pracę Użytkowników i w razie konieczności przerwać sesję w sytuacji, gdy Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one wprost uwzględnione w niniejszym Regulaminie.
 8. Użytkownik ma obowiązek podporządkować się wszystkim zaleceniom bibliotekarza, a także informować go o wszelkim nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych oraz o uszkodzeniach mechanicznych.
 9. Użytkownikowi zabrania się:
  • uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzęt komputerowy,
  • instalować jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody bibliotekarza,
  • uruchamiać oprogramowanie, które swoim działaniem może powodować zaburzenia stabilności pracy systemu,
  • dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz w plikach systemowych.
  • łamać zabezpieczenia systemu,
  • korzystać ze stron o treściach erotycznych, pornograficznych oraz propagujących przemoc lub treści obraźliwe,
  • wykorzystywać oprogramowanie do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym,
  • przeszkadzać głośnym zachowaniem,
  • wnosić napojów ani artykułów spożywczych,
  • naruszać Regulaminu Czytelni Internetowej,
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy Użytkownika.
 11. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo Użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

 Paragraf 9

Zasady wypożyczeń międzybibliotecznych

 1. Prawo do wypożyczeń międzybibliotecznych mają wszyscy Użytkownicy Biblioteki.
 2. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Bibliotekę jest brak poszukiwanej pozycji w jej zbiorach oraz w zbiorach bibliotek powiatu tarnowskiego.
 3. Koszty sprowadzonych materiałów bibliotecznych oraz wykonywanych przez inne biblioteki usług pokrywa Użytkownik. Wysokość opłat uzależniona jest od kosztów przesyłki jaką należy odesłać, wg cen obowiązujących.
 4. Wszystkie dokumenty sprowadzone z innych bibliotek udostępniane są wyłącznie w Czytelni Biblioteki w okresie wyznaczonym przez bibliotekę wypożyczającą.
 5. Jednorazowo można zamówić do 5 pozycji.
 6. Wypożyczeniom międzybibliotecznym nie podlegają:
  • dzieła wydane przed rokiem 1945,
  • dzieła znajdujące się w księgozbiorach podręcznych,
  • wydania albumowe,
  • zbiory specjalne ( maszynopisy, atlasy, mapy, taśmy, płyty),
  • czasopisma bieżące.
 7. Na wniosek Użytkownika, złożony przed upływem terminu zwrotu wypożyczonych materiałów, Wypożyczalnia może wystąpić do właściwej biblioteki z prośbą o prolongatę.
 8. W wypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia ekwiwalentu na rzecz biblioteki- właściciela w formie przez nią ustalonej.

 

Paragraf 10

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do zawartych w Regulaminie postanowień.
 2. Użytkownik, niestosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik. Użytkownikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
 3. Wszelkie uwagi i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Kierownika Biblioteki w Ryglicach.
 4. Skargi i wnioski należy składać zgodnie z zapisami przyjętymi w odrębnym zarządzeniu Kierownika.
 5. Zmiany w Regulaminie sygnalizowane są poprzez wywieszenie ich w widocznym miejscu w siedzibie Biblioteki w Ryglicach oraz jej Filii, a także na stronie internetowej Biblioteki. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianie uważa się, iż Użytkownik przyjął je do wiadomości.

 

Zarządzenie nr 14/2022 zatwierdziła:

Beata Jagodzińska

Kierownik  Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach